Algemene voorwaarden betreffende TREZZ Fashion & Accessoires

 1. Op alle verkopen, offertes en leveringen zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Deze zijn voor beide partijen bindend, met uitsluiting van andersluidende condities van koper behoudens schriftelijk door verkoper aanvaarde afwijkingen. Door bestelling verklaart de koper deze voorwaarden te kennen en zonder voorbehoud te aanvaarden.
 1. Op alle overeenkomsten gesloten onder de werking van deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen m.b.t. deze overeenkomst zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Haarlem. Verkoper kan koper echter naar keuze in rechte betrekken voor gerecht van diens plaats van vestiging c.q. woonplaats al dan niet onder toepassing van het recht van het land waar koper is gevestigd/woonachtig is.
 1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 1. Levering en overgang risico vinden plaats door overdracht der goederen aan de beroepsvervoerder of, in geval de goederen door koper worden afgehaald c.q. door verkoper worden bezorgd, door de in ontvangst name der goederen door koer resp. de aflevering in het magazijn van koper. Verkoper neemt de kosten van het vervoer voor zijn rekening tot aan de Nederlandse grens. Uitklaring is voor rekening van de koper. Wanneer levering afhankelijk is van afroep door de koper en deze in gebreke blijft met afroepen geldt als leverdatum de laatste dag van de overeengekomen afroeptermijn c.q. leveringstermijn.
 1. Na het verstrijken van de (overeengekomen) leveringstermijn/- datum treedt automatisch een naleveringstermijn van 4 weken in werking.
 1. Verkoper is gerechtigd alle orders, zonder tussenkomst van de rechter, naar eigen keuze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel vooruitbetaling voor de nog te verrichten leveranties te eisen, indien:
  1. hij de uit de betreffende order(s) voortvloeiende krediet risico’s niet of onvoldoende kan dekken bij een door hem te bepalen kredietverzekeraar;
  2. de financiële positie van de koper verslechtert voordat de order(s) geheel is c.q. zijn uitgevoerd.
 1. A. reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt indien zij binnen een week na ontvangst der goederen schriftelijk en duidelijk omschreven bij verkoper zijn ingediend en mits de goederen zich nog bevinden in de staat waarin zij zijn geleverd.
  B. geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te voorkomen afwijkingen in kwaliteit, kleur, maat, gewicht, finish, dessin e.d. vormen geen grondslag voor klachten.
  C. Bij gerechtvaardigde klachten heeft de verkoper de keuze de goederen te crediteren dan wel te herstellen of te vervangen binnen dertig dagen na ontvangst der retourzending.
 1. Koper kan in geval van niet, niet tijdig c.q. niet correct leveren geen aanspraak doen gelden op vergoeding van schade tenzij deze het gevolg is van opzet of grove schuld zijdens verkoper.
 1. A.  de betaling van de koopprijs dient te Nederland, te geschieden op een door verkoper aan te wijze rekening.
  B.  Betalingen worden steeds aangewend ter vereffening der oudste vervallen vorderingen.
  C. bij betaling via bank geldt als datum van betaling de dag van creditering van de bankrekening van de verkoper. Bij betaling per cheque geldt als datum van betaling de datum waarop de cheque door verkoper verzilverd is.
  D. Iedere vertraging in de betaling brengt voor de verkoper de verplichting mee verwijlinteresten (rente) te betalen van maximaal 1,5% per maand of gedeelte van een maand, onverminderd een forfaitaire vergoeding van maximaal 15% van de niet of niet tijdig betaalde factuurbedragen conform de handelsgebruiken in het land des kopers.
  E. Indien koper in gebreke blijft tijdig te betalen, is de verkoper gerechtigd voor alle nog te verrichten leveringen, contante betaling voor aflevering der goederen of een garantie voor tijdige betaling te verlangen, het contract geheel of gedeeltelijk te annuleren, dan wel de verdere uitvoering van de order op te schorten tot alle vervallen factuurbedragen vereffend zijn.
 1. Alle geleverde goederen blijven eigendom van verkoper totdat betaling van –ook nog niet vervallen- facturen heeft plaatsgevonden. Zolang verkoper nog iets te verordenen heeft, is deze gerechtigd de goederen van verkoper in welke vorm dan ook (tot zekerheid) aan derden over te dragen of aan derden in consignatie te geven. Voor op grond van dit artikel teruggenomen goederen wordt koper gecrediteerd voor marktwaarde van die goederen op de dag van terugname.    
 1. Overmacht door welke de aflevering der goederen vertraagd of verhinderd wordt, ontslaat verkoper van de verplichtingen tot tijdige levering en zal overigens geen aanleiding geven tot welke aansprakelijkheid van verkoper dan ook. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid liggend buiten de macht van verkoper, zoals, doch niet beperkt tot: oorlog, relletjes, staking, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen bij verkoper van elke aard, storingen in de normale aanvoer van grond- en hulpstoffen ten behoeve van verkoper, alsmede stagnatie in het vervoer van producten met door verkoper gekozen transportmiddelen.
 1. Verkoper is gerechtigd aan derden TREZZ-artikelen te verkopen, die werden geweigerd en/of retour ontvangen, voorzien van welke (merk-)labels van koper dan ook, wanneer de verwijdering van die (merk-)labels leidt tot schade aan of tot waardevermindering van de betreffende artikelen.

Dit contract geldt voor elke order die geschreven is en/of in de toekomst geschreven zal worden, betreffende het label TREZZ. Onder elke order / factuur wordt dan ook verwezen naar dit contract.